Revízia plynových zariadení

  • Revízia domových rozvodov a bytových jednotiek pre SVB
  • Východisková revízna správa pri novostavbách
  • Revízne prehliadky pre firmy

Nepovažujte túto službu za niečo, čo vám ako prevádzkovateľovi ubližuje, ale považujte to za službu, pri ktorej vám kvalifikovaný, odborne znalý pracovník nezávisle zhodnotí, posúdi a podá správu o bezpečnosti vášho technického zariadenia, ktoré podlieha prísnym bezpečnostným kritériám.

Využitím tejto služby Vám odpadá zákonná povinnosť zabezpečiť revízie a kontrolné prehliadky v intervaloch, ktorá sa vyžaduje podľa platných legislatívnych noriem, najmä Vyhl.508/2009 Z.z. Revízia je nevyhnutnou súčasťou pri uplatňovaní poistnej udalosti. Ak by ste sa v prípade nešťastia spôsobeného poruchou vykurovacieho zariadenia nevedeli preukázať dokladmi o povinnej ročnej revízii kotla, poisťovňa vám nezaplatí ani cent. Naopak, ešte vám hrozí aj pokuta do výšky 333 eur, ak vo vzťahu k zariadeniu vystupujete ako fyzická osoba, alebo až 1 666 eur, ak ste podnikateľ či právnická osoba.

Revízia podáva správu o bezpečnosti Vášho kotla. Pokiaľ však chcete Váš kotol prečistiť a správne  pripraviť na ďalšiu vykurovaciu sezónnu, potrebujete vykonať pravidelnú servisnú prehliadku.

Revíziu smie vykonať jedine revízny technik, nakoľko servisná prehliadka vykonaná servisným technikom nenahrádza revíziu zariadenia. V jednoduchosti, potrebujete okrúhlu pečiatku.

Vykonáme pre vás revíziu plynu v rozsahu

  • Bf    - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa
  • Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane (rozvody potrubia)
  • Bg2 - plynovody a prípojky z nekovových materiálov
  • Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa
  • Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW (plynový kotol)
  • Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW

 

Rezervujte si termín prehliadky online!