Revízia plynového kotla

Revízia plynového kotla alebo inak odborná prehliadka a skúška vyhradeného technického zariadenia plynového je bezpečnostná kontrola kotla, vrátane plynového napojenia kotla po uzáver spotrebiča.  V bežnej praxi sa revízia kotla a servisná prehliadka kotla mylne považujú za identické činnosti. V skutočnosti ide o dve úplne odlišné činnosti s rôznym rozsahom prác.

Revíziu plynového zariadenia smie vykonať jedine pracovník s osvedčením podľa §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Servisnú prehliadku smie vykonať pracovník s platnou servisnou zmluvou pre konkrétnu značku spotrebiča. Bez platnej servisnej zmluvy nemá pracovník prístup k náhradným dielom, čiže nemôže vykonať prípadnu opravu spotrebiča. Revízny technik môže len nariadiť opravu spotrebiča, ktorú vykonáva servisný technik. Servisná prehliadka vykonaná servisným technikom nenahrádza revíznu prehliadku zariadenia. Ak si u nás objednáte servisnú prehliadku, revízia plynového kotla je pre Vás cenovo výhodnejšia.

Revízia kotla pozostáva z týchto úkonov

 • Meranie úniku zemného plynu
 • Kontrola pripojenia a umiestnenia plynových spotrebičov
 • Kontrola funkčnosti a osadenia uzáverov plynu
 • Kontrola plynotesnosti rozoberateľných spojov
 • Kontrola spaľovania zemného plynu
 • Kontrola oxidu uhoľnatého – CO2
 • Kontrola ovládacích prvkov
 • Kontrola bezpečnostných a zabezpečovacích prvkov
 • Kontrola osadenia spotrebiča
 • Vystavenie revíznej správy
 • Možnosť odstránenia zistených závad

 

Merania sú vykonané s najmodernejšími prístrojmi a meradlami. Správne naplánovaná a odborne vykonaná revízia plynového zariadenia vo Vašom objekte, robí Váš domov - prevádzku bezpečnejšími a Vaše zariadenie spoľahlivejším.

Rezervujte si termín prehliadky online!