Revízia plynového kotla

Revízia plynového kotla alebo inak odborná prehliadka a skúška vyhradeného technického zariadenia plynového je bezpečnostná kontrola kotla, vrátane plynového napojenia kotla po uzáver spotrebiča.  V bežnej praxi sa revízia kotla a servisná prehliadka kotla mylne považujú za identické činnosti. V skutočnosti ide o dve úplne odlišné činnosti s rôznym rozsahom prác.

Revíziu plynového zariadenia smie vykonať jedine pracovník s osvedčením podľa §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Servisnú prehliadku smie vykonať pracovník s platnou servisnou zmluvou pre konkrétnu značku spotrebiča. Bez platnej servisnej zmluvy nemá pracovník prístup k náhradným dielom, čiže nemôže vykonať prípadnu opravu spotrebiča. Revízny technik môže len nariadiť opravu spotrebiča, ktorú následne vykonáva jedine servisný technik. Servisná prehliadka vykonaná servisným technikom nenahrádza revíznu prehliadku zariadenia. 

Revízia kotla pozostáva z týchto úkonov

 • Meranie úniku zemného plynu
 • Kontrola pripojenia a umiestnenia plynových spotrebičov
 • Kontrola funkčnosti a osadenia uzáverov plynu
 • Kontrola plynotesnosti rozoberateľných spojov
 • Kontrola spaľovania zemného plynu
 • Kontrola oxidu uhoľnatého – CO2
 • Kontrola ovládacích prvkov
 • Kontrola bezpečnostných a zabezpečovacích prvkov
 • Kontrola osadenia spotrebiča
 • Vystavenie revíznej správy
 • Možnosť odstránenia zistených závad

 

Merania sú vykonané s najmodernejšími prístrojmi a meradlami. Správne naplánovaná a odborne vykonaná revízia plynového zariadenia vo Vašom objekte, robí Váš domov - prevádzku bezpečnejšími a Vaše zariadenie spoľahlivejším.

Rezervujte si termín prehliadky online!